Beata Witkowska - absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji pix2 minUniwersytetu Warszawskiego, doradca podatkowy nr wpisu 10506 (egzamin dla doradców podatkowych przed Państwową Komisją ds. Doradztwa Podatkowego, praktyka zawodowa w urzędzie skarbowym, izbie skarbowej, urzędzie kontroli skarbowej oraz kancelarii doradztwa podatkowego), współpracuje z wydawnictwami i portalami prawnopodatkowymi, autorka licznych publikacji z zakresu prawa podatkowego w czasopismach specjalistycznych, wykładowca prawa podatkowego w Europejskiej Akademii Planowania Finansowego oraz Gdańskiej Akademii Bankowej, prowadzi od 2006 roku kancelarię doradztwa podatkowego (wpis do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej przez Prezydenta m.st. Warszawy - pod numerem 429975 ).

W myśl ustawy z dnia 5 lipca 1996r. o doradztwie podatkowym (Dz.U.1996r. Nr 102, poz.475 z późn. zm. ), doradca podatkowy w szczególności:

  • posiada uprawnienia do świadczenia doradztwa podatkowego - wpis na listę Doradców Podatkowych prowadzoną przez Krajową Radę Doradców Podatkowych,
  • przynależy do Krajowej Izby Doradców Podatkowych – samorządu zawodowego doradców podatkowych,
  • podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone przy wykonywaniu czynności doradztwa podatkowego
  • postępuje zgodnie z przepisami prawa, ze złożonym ślubowaniem i zasadami etyki zawodowej,
  • zachowuje w tajemnicy fakty i informacje poznane w związku z wykonywaniem zawodu.