OFERTA

  1. Czynności doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorców, a w szczególności:
    1. udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;
    2. reprezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.
  2. Szkolenia z zakresu prawa podatkowego, finansów, prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych, a także prawnych aspektów obrotu gospodarczego, a wszczególności:
    szkolenia dedykowane przedsiębiorcom, wspólnikom spółek osobowych i kapitałowych, zarządom spółek kapitałowych, dyrektorom i pracownikom działów finansowych, ekonomicznych i prawnych,
  3. Pomoc prawna ze szczególnym uwzględnieniem aspektów prawnopodatkowych procesu oddłużania (restrukturyzacja sądowa) przedsiębiorstw zgodnie z ustawą Prawo restrukturyzacyjne