OFERTA

    I.        Czynności doradztwa podatkowego na rzecz przedsiębiorców, a w szczególności:

                  1.        udzielanie podatnikom, płatnikom i inkasentom, na ich zlecenie lub na ich rzecz, porad, opinii i wyjaśnień z zakresu ich obowiązków podatkowych i celnych oraz w sprawach egzekucji administracyjnej związanej z tymi obowiązkami;

                  2.        rezentowanie podatników, płatników i inkasentów w postępowaniu przed organami administracji publicznej i w zakresie sądowej kontroli decyzji, postanowień i innych aktów administracyjnych w sprawach wymienionych w pkt 1.

  II.        Szkolenia z zakresu prawa podatkowego, finansów, prawa pracy i systemu ubezpieczeń społecznych, a także prawnych aspektów obrotu gospodarczego, a wszczególności:
szkolenia dedykowane przedsiębiorcom, wspólnikom spółek osobowych i kapitałowych, zarządom spółek kapitałowych, dyrektorom i pracownikom działów finansowych, ekonomicznych i prawnych, głównym księgowym i pracownikom działów księgowości, doradcom finansowym, pośrednikom ubezpieczeniowym, osobom świadczącym obsługę prawno-podatkową oraz księgową i kadrowo-płacową